Ważne informacje

 • MATURA POPRAWKOWA

  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM MATURY POPRAWKOWEJ!

   
 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH!

   
 • EGZAMIN MATURALNY - SIERPIEŃ 2014

  Informacja dla zdających

  Kto jest uprawniony do zdawania egzaminu?

  Egzamin maturalny w sierpniu 2014 jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w bieżącym roku i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej1.

  Uwaga: Egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy do egzaminu w maju nie przystąpili lub ich egzamin został unieważniony.

  Gdzie i kiedy złożyć deklarację?

  Zdający składa oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektorowi szkoły do dnia 4 lipca 2014 r.

  Zdający nie może zmienić przedmiotu ani poziomu zdawanego egzaminu.

  Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?

  Zarówno egzaminy pisemne jak i egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w szkole macierzystej zdającego.

  • Egzamin pisemny w dniu 26 sierpnia 2014 r. o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 25 do 29 sierpnia 2014 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

  Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do szkół w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 12 września 2014 r.

  1§ 103 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U . z 2007 r. nr 83, poz. 562 z póżn. zm.).

   

dsc_6582c dsc_5114c dsc_6176c dsc_6571c dsc_7594c dsc_6594c dsc_5110c dsc_6583c dsc_7595c dsc_6573c dsc_5188c dsc_5105c dsc_6593c